Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG TRỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2556/2004/QĐ-UB, ngày 20 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng trị)
Đăng ngày: (28-01-2010); Số lượt đọc: 84
Điều 1: Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Trị là tổ chức kinh tế- xã hội; thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt nam, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh Quảng trị nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế tập thể ngày càng vững mạnh.

 LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                         CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH QUẢNG TRỊ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         


ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2556/2004/QĐ-UB, ngày 20 tháng

 8 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng trị)

 

Chương I :

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Trị là tổ chức kinh tế- xã hội; thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt nam, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh Quảng trị nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế tập thể ngày càng vững mạnh.

Tên gọi đầy đủ: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng trị.

Tên gọi tắt: Liên minh HTX Quảng trị

Tên gọi tiếng anh: Quang tri’s Cooperatives Alliance.

Tên gọi tắt bằng tiếng anh:      Quang tri’s Coop

Biểu tượng: Liên minh HTX tỉnh Quảng trị lấy biểu tượng của Liên minh HTX Việt nam làm biểu tượng của mình.

Trụ sở: Đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Đông hà, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2: Liên minh HTX tỉnh Quảng trị có tư cách pháp nhân, có tài khoản, khuôn dấu riêng, hoạt động theo Điều lệ của Liên minh HTX Việt nam, Điều lệ Liên minh HTX Quảng trị và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Liên minh HTX tỉnh Quảng trị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng trị, là thành viên của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Quảng trị, đồng thời tuân thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Liên minh HTX Việt nam.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Điều 3: Chức năng:

1. Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ TDND; thu thập tổng hợp, nguyên cứu những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể để phản ánh, kiến nghị với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nhà nước giúp đỡ, tháo gỡ, hỗ trợ.

2. Tuyên truyền, phổ biến, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; vận động, hướng dẫn phát triển Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

3. Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.

4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế, pháp luật, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND, dạy nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND, làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình dự án, các nguồn tài chính trong nước và quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

5. Đại diện cho Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND trong quan hệ đối nội, đối ngoại; xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động đối với các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác  do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó.

Điều 4: Nhiệm vụ

1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; tổ chức thu thập, tổng hợp nguyên cứu những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể để phản ảnh, kiến nghị với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ, hỗ trợ cho Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; tuyên truyền vận động, hướng dẫn phát triển Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND; vận động xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến để phổ biến nhân rộng, tổ chức phát động và nuôi dưỡng các phong trào thu đua yêu nước trong khu vực kinh tế tập thể, phát hiện những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị cấp có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng.

3. Tổ chức các hoạt động tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND; làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các nguồn tài chính trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy định của pháp luật.

Tổ chức hoặc liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế, pháp luật và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và dạy nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.; phối hợp triển khai thực thi các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và địa phương ban hành; Tổ chức hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển của tổ chức Liên minh và hỗ trợ cho các thành viên Liên minh HTX.

4. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

5. Đại diện cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND trong quan hệ đối nội, đối ngoại; thường xuyên xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động với các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy phạm pháp luật.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó.

- Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ bảo trợ các hoạt động cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng trị.

Điều 5: Quyền hạn

1.          Được trực tiếp tham gia xây dựng hoặc đóng góp ý kiến vào quy hoạch, kế hoạch chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; được đệ trình các cơ quan lãnh đạo tỉnh các đề án, chương trình, dự án và các báo cáo chuyên đề khác có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và xây dựng phát triển hệ thống tổ chức Liên minh HTX.

2.          Được quan hệ bình đẳng trong việc phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương và cơ sở để tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

3.          Được tham dự các Hội nghị của tỉnh, ngành, thành phố, huyện, thị xã và cơ sở có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể và các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Liên minh HTX tỉnh.

4.          Được các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế  xã hội và phúc đáp những kiến nghị đề xuất của Liên minh HTX tỉnh.

5.          Được tổ chức các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật, trên cơ sở tập hợp, liên kết, hợp tác với các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND tại các địa phương trong nước và quốc tế nhằm xây dựng các mô hình trình diễn và tạo nguồn tài chính cho nhu cầu phát triển bền vững tổ chức Liên minh HTX.

6.          Được làm thành viên của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh và  tham gia ứng cử làm đại biểu của cơ quan đại diện của nhân dân.

 

Chương III

THÀNH VIÊN

Điều 6: Thành viên Liên minh HTX tỉnh gồm có thành viên chính thức và thành viên liên kết.

Thành  viên chính thức là các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX và Quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên Liên kết là các tổ chức kinh tế- xã hội, cơ quan nguyên cứu khoa học và quản lý, cơ sở đào tạo, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Tổ Hợp tác, HTX, Liên Hiệp HTX và Quỹ TDND, các tổ chức kinh tế -xã hội, cơ quan nguyên cứu khoa học và quản lý, cơ sở đào tạo, các tổ chức trong kinh tế trong và người nước đang hoạt động hợp pháp tán thành Điều lệ, tự nguyện làm đơn tham gia làm thành viên Liên minh HTX tỉnh và được Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh Quảng trị chấp thuận hoặc mời đều có thể trở thành thành viên của Liên minh HTX tỉnh Quảng trị

Điều 7: Quyền hạn của thành viên

1. Được quyền tham gia thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên minh HTX tỉnh và thành phố, huyện, thị xã. Thành viên chính thức được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh, được bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Liên minh HTX cấp trên.

2. Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ, cung cấp thông tin về kinh tế, pháp lý, khoa học kỹ thuật, quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

3. Được kiến nghị đề đạt nguyện vọng về chính sách, pháp luật và các nội dung có liên quan tới tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị.

4. Được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

5.  Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và đào tạo nghề cho xã viên, người lao động và các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

6. Được tham gia các chương trình, dự án mà Liên minh HTX triển khai thực hiện.

7. Được tham gia làm thành viên của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh.

8. Được Liên minh khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.

Điều 8: Nghĩa vụ

1. Chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ Liên minh HTX Việt nam, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh và các Nghị quyết Đại hội, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt nam và Liên minh HTX tỉnh Quảng trị.

2. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Liên minh HTX các cấp

3. Đoàn kết, hợp tác với các thành viên trong hệ thống tổ chức Liên minh HTX, cùng nhau xây dựng Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND ngày càng vững mạnh và chăm lo xây dựng tổ chức Liên minh HTX không ngừng lớn mạnh.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Liên minh HTX tỉnh.

5. Chấp hành tốt chế độ kiểm tra của Ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh.

 6. Đóng hội phí theo quy định của Liên minh HTX tỉnh.

Điều 9: Chấm dứt tư cách thành viên:

Tư cách thành viên Liên minh HTX tỉnh chấm dứt khi:

1. Giải thể.

2. Phá sản.

3. Tự nguyện viết đơn ra khỏi thành viên Liên minh.

4. Bị khai trừ khỏi Liên minh HTX tỉnh do vi phạm pháp luật của Nhà nước, không chấp hành Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành Liên minh HTX các cấp, không hoàn thành nghĩa vụ thành viên một cách có hệ thống.

Chương III

NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC

 

Điều 10: Đại hội thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh được thông qua khi có quá ½ (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành.

Nhiệm kỳ của đại hội là 05 năm.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số Ủy viên Ban chấp hành Liên minh hoặc trên 1/2 số thành viên đề nghị.

Điều 11. Đại hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua.

2. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ về công tác của Ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Liên minh HTX tỉnh Quảng trị.

5. Bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

6.Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên minh HTX Việt nam.

Điều 12: Ban chấp hành (BCH) Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan lãnh đạo của tổ chức Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ Đại hội và do Đại hội bầu ra. Số lượng ủy viên BCH do Đại hội quyết định.

Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh họp định kỳ mỗi năm hai lần hoặc họp bất thường nếu có 2/3 ủy viên BCH yêu cầu hoặc trên ½ thành viên chính thức đề nghị, cuộc họp có giá trị khi trên 50% số uỷ viên BCH Liên minh HTX tỉnh có mặt và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về phía có Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh biểu quyết.

Trường hợp ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh nghỉ hưu, chuyển đổi công tác, đình chỉ công tác hoặc lý do chính đáng khác thì người kế nhiệm được bổ sung thay thế để làm ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh nếu được trên 50% số ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh biểu quyết nhất trí.

Điều 13: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh:

- Tổ chức thực hiện Điều lệ, các nghị quyết của Đại hội Liên minh HTX Việt nam, Liên minh HTX tỉnh và Nghị quyết chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Quyết định chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm của Liên minh HTX tỉnh.

- Bầu cử Ban thường vụ, Chủ tịch, các phó chủ tịch, trong số ủy viên Ban thường vụ, bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra trong số ủy viên Ban kiểm tra, thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh.

-  Bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, số ủy Ban chấp hành bổ sung không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định.

- Quyết định tham gia các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Chuẩn bị, thông qua các văn kiện trình Đại hội Liên minh HTX tỉnh theo nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường.

- Triệu tập Đại hội thường kỳ và bất thường.

Điều 14: Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh

Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và một số ủy viên. Số lượng Ban thường vụ do Ban chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ Ban Thường vụ theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh. Ban thường vụ họp định kỳ 3 tháng một lần. Ban chấp hành, Chủ tịch, các phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh do UBND tỉnh quyết định công nhận và báo cáo Chủ tịch Liên minh HTX Việt nam chuẩn y.

Điều 15: Chức năng, nhiệm vụ của Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh

- Tổ chức thực hiện Điều lệ, các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành Liên minh HTX Việt nam, Liên minh HTX tỉnh; Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Chuẩn bị nội dung cho các Hội nghị Ban chấp hành và Đại hội Liên minh HTX tỉnh theo định kỳ hoặc bất thường.

- Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh.

- Công nhận hoặc khai trừ thành viên Liên minh HTX tỉnh.

- Xét khen thưởng, kỹ luật hoặc đề nghị các cấp khen thưởng, kỹ luật.

- Quyết định triệu tập hội nghị Ban chấp hành định kỳ hoặc bất thường.

- Thành lập Hội đồng tư vấn phát triển kinh tế tập thể nhằm tập hợp tranh thủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học quản lý, các cán bộ có kinh nghiệm và có tâm huyết với kinh tế tập thể.

Điều 16:  Thường trực Liên minh HTX tỉnh:

Thường trực Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách.

Thường trực Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Điều hành, giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Liên minh HTX tỉnh.

- Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động bộ máy chuyên trách của cơ quan thường trực Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế trực thuộc.

- Triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, chính trị, pháp luật cho dội ngũ cán bộ và dạy nghề cho xã viên, người lao động khu vực kinh tế tập thể; tư vấn, hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thường vụ, ban chấp hành.

- Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các Chi nhánh thành viên Liên minh HTX ở các cấp, các ngành và các tổ Hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

Thực hiện nhiệm vụ bảo trợ cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng trị, Thường trực Liên minh HTX tỉnh và bộ máy chuyên trách của Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ triển khai các chương trình kế hoạch hoạt động phục vụ Ban chấp hành, Ban Thường vụ của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và công đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó.

Điều 17: Liên minh HTX có bộ máy chuyên trách ở cấp tỉnh và Ban đại diện hoạt động kiêm nhiệm ở Chi nhánh Liên minh HTX các huyện, thị xã, thành phố và một số ngành đặc thù.

Bộ máy chuyên trách gồm có:

- Chủ tịch, các phó chủ tịch chuyên trách.

- Các phòng ban chuyên môn.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm dạy nghề, tư vấn hỗ trợ HTX và doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

- Các đơn vị hoạt động kinh tế.

*Chủ tịch, các phó chủ tịch chuyên trách, các phong ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh Quyết định thành lập và bố trí biên chế. Bộ máy chuyên trách hoạt động theo chế độ thủ trưởng.

* Các đơn vị hoạt động kinh tế do Liên minh HTX tỉnh quyết định thành lập, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về nhân sự và tài chính.

* Ban đại diện Liên minh HTX ở một số ngành đặc thù và các huyện, thị xã, thành phố do Hội nghị Chi nhánh thành viên thuộc ngành hoặc địa phương tiến cử, trên cơ sở ý kiến thỏa thuận của lãnh đạo ngành, địa phương và Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

Nhiệm kỳ của Ban đại diện Liên minh HTX ở ngành, thành phố, huyện, thị xã theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, hoạt động kiêm nhiệm, tuân thủ theo Điều lệ của Liên minh HTX tỉnh và quy chế tổ chức, hoạt động của Chi nhánh Liên minh HTX ngành, thành phố, huyện, thị xã.

* Hội đồng tư vấn phát triển kinh tế tập thể là những chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, các  cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết với kinh tế tập thể hoạt động theo hình thức hợp đồng, thỉnh giảng, do Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh ký kết, mời gọi. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn phát triển kinh tế tập thể tỉnh do Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh ban hành.

Điều 18: Ủy Ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh

Ủy Ban kiểm tra do BCH Liên minh HTX tỉnh bầu gồm Chủ nhiệm ban và một số uỷ viên. Số lượng của Ủy Ban kiểm tra do BCH Liên minh HTX tỉnh quyết định, nhiệm kỳ của Ủy Ban kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh và các quy định của pháp luật.

Ủy Ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Giám sát việc thực hiện Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

Giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính của hệ thống tổ chức Liên minh HTX tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên Liên minh HTX tỉnh.

Phối hợp các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, xã viên, người lao động trong các đơn vị thành viên.

Hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cán bộ Ban kiểm soát các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

Báo cáo với Đại hội, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh về kết quả hoạt động và chương trình kế hoạch công tác kiểm tra.

Điều 19: Thể thức bầu cử

Việc bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, ủy Ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh được tiến hành bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kính theo nguyên tắc đa số đại biểu chính thức có mặt tán thành.

Việc quy định hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Đại hội Liên minh hoặc Hội nghị Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh quyết định.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ GIỮA LIÊN MINH HTX TỈNH

VỚI CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ

 

Điều 20:  Liên minh HTX tỉnh là tổ chức thành viên của Liên minh HTX Việt nam, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; là thành viên của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh, bình đẳng trong mối quan hệ với các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND thành phố, huyện, thị xã nhằm phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển bền vững.

 

Chương V

TÀI CHÍNH

Điều 21: Tài chính của Liên minh HTX tỉnh bao gồm:

1. Kinh phí do Nhà nước cấp.

2. Hội phí do các thành viên đóng góp (mức cụ thể do BCH Liên minh HTX tỉnhquy định).

3. Các khoản thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh HTX tỉnh.

4. Các khoản thu do các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ cho Liên minh HTX tỉnh.

Tài sản, tài chính của Liên minh HTX tỉnh được quản lý sử dụng theo yêu cầu hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và do Thường trực Liên minh HTX trực tiếp điều  hành, quản lý, phù hợp với các quy định của nhà nước.

Chương VI

KHEN THƯỞNG - KỸ LUẬT

Điều 22: Các thành viên, ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, ủy Ban kiểm tra, cán bộ viên chức của Liên minh HTX có thành tích xuất sắc trong quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và xây dựng hệ thống tổ chức Liên minh HTX vững mạnh được Liên minh HTX tỉnh khen thưởng và đề nghị các cơ quan nhà nước tôn vinh, khen thưởng.

Điều 23: Các thành viên, ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, ủy Ban kiểm tra, cán bộ viên chức của Liên minh HTX hoạt động trái vớ Điều lệ, quy chế của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, bỏ sinh hoạt không lý do có hệ thống, không đóng góp hội phí một năm sẽ bị phê bình, khiển trách, cảnh cáo, khai trừ thành viên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24: Việc giải thể Liên minh HTX tỉnh Quảng trị do Đại hội Liên minh HTX tỉnh quyết định với sự tán thành ít nhất 2/3 số thành viên chính thức có mặt.

Nghị quyết giải thể Liên minh HTX tỉnh có giá trị sau khi được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép được thành lập Liên minh HTX tỉnh chuẩn y.

Điều 25 : Điều lệ gồm 7 chương, 25 Điều đã được Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2009-2014 thông qua ngày .....tháng .....năm 2009 thay thế Điều lệ Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng trị do Đại hội Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2004-2009 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

Chỉ có Đại hội hoặc Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thực hiện Điều lệ này.

 

Đại hội Đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng trị

lần thứ III nhiệm kỳ 2009-2014

 

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 49
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606