Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2009 – 2014
Đăng ngày: (28-01-2010); Số lượt đọc: 112
I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH 1.Đại hội Liên minh HTX tỉnh. 2.Ban chấp hành và Ban thường vụ Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh. 3.Ủy Ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh. ...

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ

LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2009 – 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ...../QĐ- BCH ngày .../01/2009

của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Quảng trị)

I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

1. Đại hội Liên minh HTX tỉnh.

2. Ban chấp hành và Ban thường vụ Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

3. Ủy Ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

4. Các Chi nhánh Liên minh Hợp tác xã các Huyện, Thành phố, Thị xã, và một số ngành có tính đặc thù.

5. Các phòng ban chuyên môn giúp việc cho Ban chấp hành , Ban thường vụ, Ban thường trực, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh.

- Văn phòng Tổ chức hành chính tổng hợp.

- Ban phát triển Hợp tác xã.

- Ban phát triển doanh nghiệp.

- Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các đơn vị hoạt động kinh tế.

- Hội đồng tư vấn phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

II. BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan lãnh đạo của tổ chức Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ Đại hội và do Đại hội bầu ra. Số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định.

Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành

- Tổ chức thực hiện Điều lệ, các nghị quyết của Đại hội Liên minh HTX Việt nam, Liên minh HTX tỉnh và Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Quyết định chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm của Liên minh HTX tỉnh.

- Bầu cử Ban thường vụ, Chủ tịch, các phó chủ tịch, trong số ủy viên Ban thường vụ, bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra trong số ủy viên Ban kiểm tra, thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành , Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh.

- Bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, số ủy Ban chấp hành bổ sung không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định.

- Quyết định tham gia các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Chuẩn bị, thông qua các văn kiện trình Đại hội Liên minh HTX tỉnh theo nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường.

- Triệu tập Đại hội thường kỳ và bất thường.

Điều 2: Nhiệm vụ của Uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh:

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh; nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các Nghị quyết, chương trình hoạt động và quyết định của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh. Trường hợp có lý do vắng mặt trong cuộc họp Ban chấp hành phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

2.Thực hiện nghiêm túc sự phân công của Ban chấp hành , Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh, cùng với Ban đại diện các Chi nhánh thành viên Liên minh HTX triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, các Nghị quyết, Quyết định, chương trình công tác của Liên minh HTX tỉnh.

3. Chủ động đề xuất với Ban chấp hành , Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh về chủ trương, chương trình hoạt động có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 3: Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của Ban chấp hành được thực hiện công khai, dân chủ; các Quyết định, Nghị quyết của Ban chấp hành được thảo luận và quyết định theo đa số.

2. Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị họp thường kỳ một năm hai lần, tài liệu phải gửi đến cho các Ủy viên Ban chấp hành trước 3 ngày của kỳ họp, lần một vào tháng đầu của Quý III và lần thứ hai vào tháng cuối của năm hoặc đầu tháng của Quý I năm sau. Khi cần thiết có thể tổ chức các cuộc họp bất thường.

3. Trong các kỳ họp của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, các Ủy viên Ban chấp hành đóng góp ý kiến bằng phát biểu trực tiếp, hoặc ghi ý kiến của mình bằng văn bản gửi cho người chủ trì hội nghị. Những ý kiến khác nhau được tổ chức thảo luận trước khi biểu quyết. Hội nghị Ban chấp hành phải có ít nhất 2/3 tổng số Uỷ viên Ban chấp hành đến dự họp và các Nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành phải được quá 1/2 tổng số Uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh có mặt tán thành mới có giá trị.

4. Chủ trì Hội nghị Ban chấp hành là Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Khi Chủ tịch vắng mặt Phó Chủ tịch được uỷ nhiệm của Chủ tịch chủ trì hội nghị.

5. Trong quá trình chỉ đạo có những vấn đề phát sinh mới thuộc thẩm quyền Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh quyết định nhưng không tổ chức được Hội nghị Ban chấp hành thì Thường trực gửi văn bản xin ý kiến trực tiếp từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh sẽ quyết định những vấn đề đó theo ý kiến đa số.

6. Các kỳ họp Ban chấp hành có Nghị quyết phải được thông báo đến từng Uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh. Ngoài ra Ban thường trực Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho các Uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh theo định kỳ (6 tháng, năm).

III: BAN THƯỜNG VỤ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và một số ủy viên. Số lượng Ban thường vụ do Ban chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ Ban thường vụ theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh

- Tổ chức thực hiện Điều lệ, các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành Liên minh HTX Việt nam, Liên minh HTX tỉnh; Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Chuẩn bị nội dung cho các Hội nghị Ban chấp hành và Đại hội Liên minh HTX tỉnh theo định kỳ hoặc bất thường.

- Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh.

- Công nhận hoặc khai trừ thành viên Liên minh HTX tỉnh.

- Xét khen thưởng, kỹ luật hoặc đề nghị các cấp khen thưởng, kỹ luật.

- Quyết định triệu tập hội nghị Ban chấp hành định kỳ hoặc bất thường.

- Thành lập Hội đồng tư vấn phát triển kinh tế tập thể nhằm tập hợp tranh thủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học quản lý, các cán bộ có kinh nghiệm và có tâm huyết với kinh tế tập thể.

Điều 5: Nguyên tắc và chế độ làm việc.

1. Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi công việc đều phải được thảo luận và quyết định theo đa số. Trong chỉ đạo điều hành các chương trình đã được tập thể Ban thường vụ thông qua thì thực hiện theo nguyên tắc cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm.

2. Uỷ viên Ban thường vụ làm việc theo sự phân công của Ban thường vụ, chủ động giải quyết các vấn đề và chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ về nhiệm vụ đã được phân công.

3. Ban thường vụ họp định kỳ 3 tháng một lần, trường hợp đột xuất có thể họp bất thường.

IV: THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

Thường trực Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh quyết định số lượng và bầu trong số các Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch được UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

Điều 6: Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

- Điều hành, giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Liên minh HTX tỉnh.

- Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động bộ máy chuyên trách của cơ quan thường trực Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế trực thuộc.

- Triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, chính trị, pháp luật cho dội ngũ cán bộ và dạy nghề cho xã viên, người lao động khu vực kinh tế tập thể; tư vấn, hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thường vụ, Ban chấp hành .

- Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các Chi nhánh thành viên Liên minh HTX ở các cấp, các ngành và các tổ Hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

Thực hiện nhiệm vụ bảo trợ cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng trị, Thường trực Liên minh HTX tỉnh và bộ máy chuyên trách của Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ triển khai các chương trình kế hoạch hoạt động phục vụ Ban chấp hành , Ban thường vụ của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và công đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BAN THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH.

Điều 8. Ban thường trực

1. Đồng Chí Ngô Thanh Nghị: Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, phụ trách công tác tổ chức, công tác đối nội, đối ngoại, công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên, công tác tham vấn đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể với các cơ quan có thẩm quyền, phụ trách Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh và các chương trình, dự án hỗ trợ kinh tế tập thể, chủ tài khoản của Liên minh HTX tỉnh; chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành (Ban chấp hành ), Ban thường vụ (Ban thường vụ), Thường trực Liên minh HTX tỉnh (trường hợp Chủ tịch đi vắng thì ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch chủ trì).

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh: Phó Chủ tịch Thường trực: Giúp Chủ tịch tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết Ban chấp hành , các chủ trương, kế hoạch của Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh; các chủ trương, chính sách của TW và tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ HTX và DN tỉnh; được Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh ủy quyền ký thay chủ tài khoản của Liên minh HTX tỉnh trong các khoản chi thường xuyên. Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã theo sự phân công của Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh.

3. Đồng chí Lê Như Cũng: Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế tập thể và Trưởng Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh: Chủ động lập kế hoạch tác nghiệp triển khai chương trình công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, triển khai chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết Ban chấp hành , các chủ trương, kế hoạch của Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh; các chủ trương, chính sách của TW, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể. Trực tiếp làm Trưởng Ban phát triển HTX và phụ trách công tác thi đua khen thưởng khu vực kinh tế tập thể và hệ thống tổ chức Liên minh HTX tỉnh. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh theo đúng Điều lệ Liên minh HTX tỉnh và quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh. Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã theo sự phân công của Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh.

4. Đồng chí Cáp Kim Thánh: Phó Chủ tịch phụ trách khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thay mặt Liên minh HTX tỉnh và Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo trợ các hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. Chủ động lập kế hoạch tác nghiệp triển khai các chương trình hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết của Ban chấp hành, các chủ trương, kế hoạch của Ban thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; các chủ trương, chính sách của TW, của tỉnh liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trực tiếp làm Trưởng Ban phát triển doanh nghiệp và Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; phụ trách công tác thi đua khen thưởng khu vực doanh nghiệp và hệ thống tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. Phụ trách các đơn vị hoạt động kinh tế của Liên minh HTX & DN tỉnh; phụ trách theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã theo sự phân công của Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh.

Điều 9. Các ủy viên Ban thường vụ

1. Đồng chí Lê Quốc Khánh, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh (hoạt động chuyên trách); trực tiếp làm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, điều hành toàn bộ hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh theo đúng Điều lệ, quy chế hoạt động, quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động của một số chương trình, dự án hỗ trợ cho Liên minh HTX và DNNQD tỉnh; phụ trách theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Thuấn, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh, Phó Ban phát triển HTX giúp Trưởng Ban phát triển HTX tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết của Ban chấp hành, các chủ trương, kế hoạch của Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh; các chủ trương, chính sách của TW, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; chủ trì phối hợp các phòng, ban của liên minh HTX tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm, 5 năm và triển khai thực thi các cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Phụ trách bản tin và chuyên mục của Liên minh HTX và DNNQD tỉnh; phụ trách theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

3. Đồng chí Vũ Thị Thu Hồng, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh, hoạt động chuyên trách: Chánh Văn phòng kiêm kế toán trưởng cơ quan Liên minh HTX tỉnh; trực tiếp tổ chức công tác quản trị hành chính phục vụ cho các hoạt động Liên minh HTX tỉnh; xây dựng, tổng hợp chương trình kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của cơ quan Liên minh HTX tỉnh, tổ chức công tác kế toán và quản lý tài chính của Liên minh HTX tỉnh.

4. Đồng chí Trần Văn Thu, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh, hoạt động kiêm nhiệm: trực tiếp quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách biện pháp hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

5. Đồng chí Mai Văn Phụng, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh, hoạt động kiêm nhiệm: Trực tiếp quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các hội viên nông dân là xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; chủ trì phối hợp, huy động lồng ghép các nguồn lực để triển khai dạy nghề và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và khoa học công nghệ mới cho nông dân là xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; phụ trách theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

6. Đồng chí Nguyễn Triển, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh, hoạt động kiêm nhiệm: Trực tiếp quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường trên địa bàn huyện; phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; chủ trì phối hợp, huy động, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn huyện để trợ giúp cho kinh tế tập thể; trực tiếp làm Trưởng Ban đại diện Chi nhánh Liên minh HTX huyện Hải Lăng.

7. Đồng chí Hàn Bữu Trường, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh, hoạt động kiêm nhiệm: Trực tiếp theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động các Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh, phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển và củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các Quỹ TDND; chủ trì, phối hợp, khâu nối, tổ chức liên kết, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa các Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh trong quá trình hoạt động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững thị phần và khách hàng. Trực tiếp làm Trưởng Ban đại diện Chi nhánh Liên minh Quỹ tín dụng nhân dân.

Điều 10: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa III:

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa III: Là lãnh đạo các Sở chuyên ngành có trách nhiệm triển khai các hoạt dộng của Liên minh HTX tỉnh và chỉ đạo các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong lĩnh vực mình phụ trách tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động trọng tâm là các HTX thuộc diện yếu kém kéo dài và xây dựng một số HTX điển hình tiên tiến.

Các Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa III: Là lãnh đạo các phòng chức năng ở các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp làm Trưởng ban đại diện Chi nhánh Liên minh HTX có trách nhiệm triển khai các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong các thành viên của Chi nhánh Liên minh HTX huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng Chi nhánh HTX các huyện, thành phố, thị xã ngày càng vững mạnh; đồng chí lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể tại địa phương, tiếo tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX tại địa bàn mình phụ trách.

Các Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa III, là lãnh đạo các đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm triển khai các hoạt của Liên minh HTX tỉnh của Chi nhánh Liên minh các huyện , thành phố, thị xã đồng thời tìm mọi biện pháp ra sức xây dựng đơn vị mình sớm trở trở thành đơn vị điển hình tiên tiến.

VI. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN

Điều 8: Mối quan hệ công tác và chế độ thông tin:

Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị là tổ chức thành viên của Liên minh HTX Việt nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh, là thành viên của UBMTTQVN tỉnh, bình đẳng trong quan hệ với các cơ quan nhà nước (các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND thành phố, huyện, thị xã), các tổ chức kinh tế - xã hội và các đoàn thể khác của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Theo đó các Uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công gắn với địa bàn lãnh thổ và ngành chủ động xây dựng mối quan hệ với các cơ quan lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Sở ban, ngành, Đoàn thể ở các cấp để thực hiện những chức năng nhiệm vụ đã được ghi trong Điều lệ Liên minh HTX tỉnh. Đồng thời có trách nhiệm thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các Chi nhánh Liên minh HTX các Huyện, Thành phố, Thị xã và một số ngành đặc thù, đẩy mạnh các hoạt động theo đúng chương trình, Nghị quyết của Ban chấp hành , Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh đề ra; tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và tâm tư nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của các thành viên báo cáo theo định kỳ (6 tháng, năm) cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh tổng hợp phản ảnh, đề xuất với các cơ quan lãnh đạo tỉnh và các Ban, Ngành liên quan nhằm tháo gỡ, giúp đỡ, hỗ trợ cho các thành viên của tổ chức mình trên địa bàn tỉnh hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng cao.

Điều 9: Quy chế này được Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh biểu quyết nhất trí thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh và các bộ phận trực thuộc Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những vấn đề mới hoặc phát hiện vấn đề chưa hợp lý thì Ban thường vụ trình Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung.

                                                                     TM BAN CHẤP HÀNH
                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                        Ngô Thanh Nghị* BCH Liên minh HTX&DN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2009 -2014:
- Số lượng BCH: 35 người.
- Số lượng BTV: 11 người.
+ Đ/c Ngô Thanh Nghị: Chủ tịch Liên minh HTX&DN tỉnh kiêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp N&V tỉnh.
+ Đ/c Nguyễn Văn Thịnh: Phó chủ tịch thường trực Liên minh HTX&DN tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm dạy nghề và tư vấn hỗ trợ HTX&DN tỉnh.
+  Đ/c Lê Như Cũng: Phó chủ tịch Liên minh HTX&DN tỉnh, Trưởng Ban PT HTX kiêm chủ nhiệm UBKT.
+ Đ/c Cáp Kim Thánh: Phó chủ tịch Liên minh HTX&DN tỉnh, Trưởng Ban PT DN kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp N&V tỉnh.

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 40
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606