Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BCĐ ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KTTT TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2009 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2010
Đăng ngày: (28-01-2010); Số lượt đọc: 175
Đến 31/12/2009 toàn tỉnh có 5.784 Tổ hợp tác với 47.223 thành viên, bình quân mỗi Tổ hợp tác có từ 7-8 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực: tiết kiệm tín dụng, nuôi trồng- đánh bắt thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, một số chuyên khâu sản xuất nông nghiệp. Trong khi chưa có đủ điều kiện thành lập hợp tác thì phát triển các Tổ hợp tác là mô hình thích hợp nhất.

UBND TỈNH QUANGTRỊ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
BCĐ ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KTTT                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 06/BC-BCĐ                                                       Đông Hà, ngày tháng năm 2010

 
BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BCĐ ĐỔI MỚI,
PHÁT TRIỂN KTTT TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2009
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2010

I/ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2009:

1. Tình hình Tổ hợp tác

Đến 31/12/2009 toàn tỉnh có 5.784 Tổ hợp tác với 47.223 thành viên, bình quân mỗi Tổ hợp tác có từ 7-8 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực: tiết kiệm tín dụng, nuôi trồng- đánh bắt thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, một số chuyên khâu sản xuất nông nghiệp. Trong khi chưa có đủ điều kiện thành lập hợp tác thì phát triển các Tổ hợp tác là mô hình thích hợp nhất.

Tuy nhiên, Tổ hợp tác phát triển mang tính tự phát, chưa đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ. Vì thế quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

2. Tình hình Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã

Đến 31/12/2009 toàn tỉnh có 2 Liên hiệp HTX và 354 HTX, trong đó có 295 HTX Nông nghiệp và 59 HTX phi nông nghiệp .

Trong tổng số 354 HTX, có 276 HTX được chuyển đổi từ mô hình HTX cũ trước đây (chiếm tỷ lệ 76,3%) và 78 HTX được thành lập mới kể từ khi có luật HTX ra đời (chiếm tỷ lệ 23,7%). Nhìn chung, các HTX thành lập mới đều được tổ chức theo đúng nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu phải có sự hợp tác của xã viên, thực hiện tốt luật HTX 2003. Đồng thời việc chuyển đổi từ HTX kiểu cũ sang mô hình HTX kiểu mới, hoạt động theo luật HTX đã tạo tiền đề cho các HTX phát huy được vai trò tự chủ trong quá trình tổ chức SXKDDV, tạo nên những chuyển biến, tiến bộ đáng khích lệ, số lượng và chất lượng dịch vụ hỗ trợ của HTX ngày càng nâng lên đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong SXKD của xã viên; tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội ở nông thôn, tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội ở nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, trên thực tế phần lớn các HTX chỉ mới tập trung chuyển đổi về hình thức sở hữu và cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ hơn, chưa tập trung đẩy mạnh chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng SXKDDV tổng hợp, đa ngành nghề nên hiệu quả đạt được còn thấp.

2.1. Lĩnh vực nông nghiệp:

Trong tổng số 295 HTX nông nghiệp có 13 HTX quy mô toàn xã (4,74%), 39 HTX quy mô liên thôn (14,23%) và 243 HTX quy mô thôn (81,03%). Phần lớn HTX nông nghiệp sau khi chuyển đổi theo luật HTX đã tiến hành củng cố, kiện toàn lại bộ máy quản lý, chuyển hướng hoạt động chủ yếu là cung cấp các loại hình dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển.

Kết quả phân loại HTX Nông nghiệp năm 2009: Có 95 HTX khá giỏi, chiếm tỷ lệ 35%, 151 HTX trung bình, tỷ lệ 47,4%, 49 HTX yếu, tỷ lệ 17,6%.

Bên cạnh một số chuyển biến, tiến bộ đạt được, các HTX nông nghiệp vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: tốc độ phát triển chậm so với nhịp độ phát triển chung của các loại hình kinh tế khác, lợi ích kinh tế mang lại cho xã viên chưa nhiều, chưa thể hiện rõ nét tính chất của mô hình HTX kiểu mới.

2.2. Về ngư nghiệp:

Phần lớn HTX thủy sản ra đời do sự thúc ép nhằm đáp ứng yêu cầu ràng buộc về điều kiện để được vay vốn ưu đãi của nhà nước theo chương trình đánh bắt xa bờ, vì thế không đảm bảo các nguyên tắc theo luật HTX. Hiện nay đang có 20 HTX Thủy sản, hoạt động chủ yếu là dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực bãi ngang và nuôi trồng thủy sản, bộ máy quản lý HTX tuyệt đại bộ phận do Trưởng thôn kiêm nhiệm, điều hành theo lối hành chính kinh tế. Trên thực tế HTX Thủy sản của tỉnh ta đang tồn tại hình thức và hoạt động không đúng luật HTX quy định.

2.3. Lĩnh vực giao thông vận tải:

Toàn tỉnh có 8 HTX Giao thông vận tải đang hoạt động với 281 đầu xe và 82 thuyền máy phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa và khai thác cát sạn với tổng số 402 xã viên, doanh thu năm 2009 là 19 tỷ 193 triệu đồng; 02 HTX cầu phao đã huy động hàng tỷ đồng đầu tư xây dựng 2 Cầu phao bắc qua sông Thạch Hãn phục vụ cho nhân dân đi lại và lưu thông hàng hóa thuận tiện.

Phương thức hoạt động của HTX GTVT chủ yếu là tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho xã viên.

Kết quả phân loại HTX năm 2009: Có 5 HTX khá giỏi, chiếm tỷ lệ 62,5%, 03 HTX trung bình, tỷ lệ 37,5%.

2.4. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:

Toàn tỉnh có 8 HTX hoạt động chủ yếu là chế biến lâm sản, gia công cơ khí gò hàn, khai thác đá và cát sạn, xây dựng dân dụng.

Kết quả phân loại HTX năm 2009: 03 HTX khá giỏi, chiếm tỷ lệ 37,5%, 03 HTX trung bình, tỷ lệ 37,5% , 02 HTX yếu, tỷ lệ 25%.

Tuy nhiên do quy mô HTX quá nhỏ, xã viên ít, vốn liếng hạn chế, máy móc thiết bị còn thô sơ, mặt hàng đơn điệu chủ yếu là gia công nên phạm vi hoạt động hẹp, khả năng cạnh tranh thấp và hiệu quả kinh tế thu được không cao.

2.5 .Lĩnh vực dịch vụ điện năng:

Trên địa bàn tỉnh cùng với 211 HTX nông nghiệp thực hiện dịch vụ điện năng ở nông thôn, có 29 HTX kinh doanh dịch vụ điện năng ra đời và hoạt động độc lập, phần lớn ở địa bàn miền núi, trung du, miền biển. Từ ngày ra đời đến nay, phần lớn các HTX điện năng chưa tổ chức đại hội thành lập HTX. Nói chung là HTX KD-DV điện năng đang hoạt động không đúng với luật HTX qui định.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có chủ trương vận động các HTX bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện lực trực tiếp quản lý và bán điện đến hộ nông dân. Cùng với quá trình bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành điện sẽ làm thủ tục giải thể HTX điện theo đúng quy định của luật pháp.

2.6 Quỹ tín dụng nhân dân:

Đến 30/12/2009 toàn tỉnh có 11 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên 21 xã, phường, thị trấn, với 16.054 thành viên.

Nhìn chung hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động khá tích cực, đặc biệt là tổ chức bộ máy, công tác điều hành quản lý Quỹ được chỉ đạo chặt chẽ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được triển khai kịp thời, có bài bản, hệ thống nên quá trình hoạt động đảm bảo an toàn về vốn và có hiệu quả. Đây là mô hình hoạt động tín dụng mang tính tập thể, hợp tác cộng đồng, sát với người dân lao động, đặc biệt là những người nghèo khó, giải quyết kịp thời các nhu cầu tín dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trên cả hai mặt kinh tế và xã hội.

Kết quả phân loại HTX năm 2009: Có 7 QTDND khá giỏi, chiếm tỷ lệ 63,63%, 4 QTDND trung bình, tỷ lệ 36,37%.

2.7 HTX dịch vụ vệ sinh môi trường:

Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và làm cho đô thị ngày càng “xanh-sạch-đẹp”, cấp ủy, chính quyền Huyện và Thị trấn Hải Lăng đã tích cực vận động, đầu tư, hỗ trợ thành lập HTX dịch vụ vệ sinh môi trường và đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Đây là một mô hình mới cần khuyến khích phát triển mở rộng.

3. Kết quả thành lập mới và giải thể HTX năm 2009

Có 13 HTX được thành lập mới với các mô hình: Dịch vụ nông nghiệp (7 HTX); Dịch vụ Thủy sản (5 HTX); Dịch vụ Cầu phao (1 HTX). Các HTX thành lập mới có vốn góp từ 2 triệu đến 10 triệu đồng/xã viên. Nhìn chung, các HTX thành lập mới đều được tổ chức theo đúng nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu hợp tác của xã viên hoạt động luật HTX 2003. HTX đã xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính khả thi, xã viên tự nguyện góp vốn, góp công, góp sức(xã viên đích thực), đội ngũ cán bộ quản lý HTX được dân chủ lựa chọn kỹ lưỡng nên phần lớn có năng lực hoạt động, nhiệt tình, tâm huyết với HTX. Nhờ vậy các HTX được thành lập mới hoạt động có hiệu quả và đang tiếp tục phát triển.

Trong năm có 9 HTX giải thể, chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp (5HTX) do phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ kém hiệu quả, bộ máy quản lý yếu, vi phạm nguyên tắc quy định của Luật HTX, 1 HTX chuyển qua hoạt động theo loại hình khác, 3HTX điện năng đã bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA BCĐ KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2009

1. Những kết quả đạt được:

1.1. Công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX:.

BCĐ tỉnh chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh tăng cường phối hợp với các các Huyện, Thành phố, Thị xã cùng với Đảng uỷ, UBND các xã, phường tổ chức 15 lớp tuyên truyền cho cán bộ và xã viên HTX. Nội dung tuyên truyền chủ yếu phổ biến NQ 13 TW5 (khóa IX), luật HTX 2003 và các Nghị định hướng dẫn thực thi luật HTX của Chính phủ, Chỉ thị 20 - CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư TW Đảng, kết luận 222 - KL/TU ngày 02/7/2007 tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8 (khóa XIV. Đồng thời chủ động phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các huyện, thị xây dựng chuyên mục về kinh tế tập thể được phát sóng định kỳ hàng tháng trên đài truyền hình tỉnh; viết và cung cấp trên 30 tin bài và ảnh về đến kinh tế tập thể đăng trên các báo Quảng Trị, báo Kinh tế hợp tác. Liên minh HTX tỉnh biên tập và phát hành nội bộ bản tin KTTT hàng tháng để cập nhật thông tin, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong điều hành, quản lý HTX, nêu gương người tốt, việc tốt và những HTX điển hình tiên tiến. Liên minh HTX tỉnh đã tích cực phối hợp với các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh, Vĩnh Linh và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho các tầng lớp nhân dân ở một số địa phương có điều kiện thành lập mới Tổ Hợp tác và HTX; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về HTX cho các sáng lập viên, cùng các cơ quan chức năng tư vấn giúp đỡ lập các thủ tục đăng ký thành lập HTX. Kết quả năm 2009 đã thành lập mới được 10 HTX.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nên vai trò, vị trí của KTTT nói chung và HTX nói riêng đã được cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, nhiều HTX xác định đầy đủ hơn trách nhiệm là vai trò “ bà đỡ” nên đã tổ chức hoạt động SXKDDV đúng hướng và đạt hiệu quả KT-XH ngày càng cao.

1.2. Chỉ đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể, huyện, thị triển khai các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho kinh tế tập thể

Đôn đốc, hướng dẫn BCĐ kinh tế tập thể các Huyện, Thành phố, Thị xã và cơ sở tập trung củng cố các HTX hiện có, chỉ đạo xây dựng các HTX điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới, HTX điển hình, triển khai đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HTX...

Chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2010 và tổng hợp tình hình thực hiện luật HTX năm 2003 báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Liên minh HTX &DNNQD tỉnh chủ động phối hợp với các chi nhánh thành viên Liên minh HTX các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tốt cuộc điều tra phân loại HTX năm 2009.

Phối hợp chỉ đạo các Ngân hàng triển khai tốt Quyết định 14/QĐ- TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng chính phủ về bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009; Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009; Quyết định 497/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ lại suất.

1.3. Công tác chỉ đạo HTX điểm:

BCĐ tỉnh thường xuyên đôn đốc Liên minh HTX tỉnh phối hợp BCĐ kinh tế tập thể các Huyện,Thành phố, Thị xã tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các HTX để có biện pháp chỉ đạo thích hợp nhằm tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển KTTT của tỉnh. Tích cực chỉ đạo xây dựng các HTX điển hình tiên tiến ở các địa phương để rút kinh nghiệm. Một số HTX chọn điểm đã tích cực thực hiện tốt đề án xây dựng HTX điển hình tiên tiến, mở rộng các dịch vụ, chú trọng đưa HTX hoạt động theo hướng kinh doanh dịch vụ tổng hợp, phấn đấu tăng doanh thu và lợi nhuận, tích cực hỗ trợ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho xã viên. Một số HTX hoạt động tốt như HTX Long Hưng, Câu Nhi, Đại An Khê (Hải Lăng), HTX Linh An (Triệu Phong), HTX Thủy Ba Hạ (Vĩnh Linh), HTX Đông Thanh, (TP Đông Hà), Cam An (Cam Lộ)...

1.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX:

BCĐ tỉnh giao cho Liên minh HTX tỉnh làm đầu mối phối hợp tổ chức công tác đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ HTX , kết quả năm 2009 đã tổ chức 20 lớp với 799 học viên tham gia.Thông qua hỗ trợ của Dự án Agriterra đã tổ chức tập huấn về Chuỗi giá trị và phổ biến các tiến bộ KHKT cho 30 HTX với hàng trăm cán bộ, xã viên các HTX tham gia học.Tiếp tục tổ chức cho 169 học viên là cán bộ đương chức và dự nguồn HTX đang theo học các lớp đào tạo dài hạn (2 lớp Đại học, 1 lớp Trung cấp).

1.5. Chỉ đạo Liên minh HTX tăng cường các hoạt động đối ngoại:

Hợp tác với Tổ chức Agriterra hướng dẫn cho 60 HTX tham gia Quỹ hóa phiếu. Tăng cường hợp tác tích cực tìm kiếm và giữ vững mối quan hệ tốt với các tổ chức trong và ngoài nước như Dự án WWF (hỗ trợ Lâm sản ngoài gỗ), SNV(Hà Lan); Agriterra , DED (Đức)...để không ngừng hỗ trợ thêm nguồn lực cho HTX phát triển.Liên minh HTX tỉnh đã liên kết với công ty Năng lượng xanh chỉ đạo, hướng dẫn cho 03 HTX trồng thử nghiệm 15 ha cây cọc dậu tại huyện Triệu Phong, Hải lăng và Vĩnh linh để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

1.6. Công tác tham mưu:

Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình giám sát hoạt động kinh tế tập thể tại các địa phương.Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT tỉnh giai đoạn 2009-2015 được HĐND tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 30/07/2009. Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 222/KL-TU Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị lần thứ Năm BCH TW Đảng (Khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 21/10/2009 về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW (khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tuy nhiên hoạt động của BCĐ-KTTT tỉnh vẫn chưa được đều tay, một số thành viên ít tham gia ý kiến và dưh họp với BCĐ. Đến nay vẫn còn một số phường, thị trấn chưa thành lập BCĐ-KTTT. Một số BCĐ được thành lập nhưng hoạt động chưa thường xuyên và ít hiệu quả.

2. Những công việc chưa hoàn thành:

- Chưa tổ chức phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá phân loại tổ hợp tác theo Nghị định 151/NĐ- CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ.

- Chưa hoàn thành thủ tục bổ sung nhiệm vụ dạy nghề và tiếp nhận chuyên gia của tổ chức DED Đức đến cố vấn, hỗ trợ kỹ thuật dạy nghề cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ thuộc Liên minh HTX&DN tỉnh.

- Chua hình thành được tổ chức bộ máy để đưa Quỹ hộ trợ phát triển Hợp tác xã đi vào hoạt động.

- Chưa tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh hình đổi mới và phát triển kinh tế tập thể ở các địa phương.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2010.

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là Nghị quyết 13-NQ/TW (khóa IX), Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 2/1/2008 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Luật Hợp tác xã năm 2003, Mô hình Hợp tác xã kiểu mới, Nghị định 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức hoạt động của Tổ Hợp tác; Kết luận số 222-KL/TU ngày 2/7/2007 của Hội nghị tỉnh ủy lần thứ tám (khóa XIV), Chỉ thị 20-CT/TU ngày 21/10/2009 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời tích cực hướng dẫn thành lập mới các loại hình HTX và Tổ hợp tác ở những địa bàn có nhu cầu, điều kiện và các lĩnh vực chưa có loại hình kinh tế tập thể.

2. Tập trung chỉ đạo củng cố, đổi mới và nâng cao hoạt động của các HTX hiện có, trọng tâm là HTX nông nghiệp, tích cực vận động hướng dẫn các HTX nông nghiệp chuyển hướng hoạt động theo mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp đa ngành, mạnh dạn tổ chức dịch vụ phục vụ tiêu thụ sản sản phẩm và đời sống cho hộ xã viên, tổ chức liên kết hợp tác giữa các HTX với nhau, giữa các HTX với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác; tiếp tục thực hiện cơ chế khoán vốn lưu động tự có của HTX cho Ban quản trị HTX nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo toàn nguồn vốn của HTX.

3. Xây dựng đề án củng cố hoặc xử lý HTX thuộc diện yếu kém kéo dài ( tổ chức điều tra, khảo sát, làm rõ nguyên nhân, đánh giá nguồn lực phát triển; tổ chức hội thảo chuyên đề để thống nhất phương án, lộ trình và các biện pháp củng cố, xử lý...). Phấn đấu đến năm 2015 không còn loại HTX yếu kém kéo dài theo đúng tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Tổ chức sơ kết phong trào xây dựng và nhân rộng các HTX điển hình tiên tiến để rút kinh nghiệm phổ biến nhân rộng, phấn đấu bình quân mỗi năm tăng từ 20-30% Hợp tác xã điển hình tiên tiến, đồng thời xúc tiến điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống tiêu chí HTX điển hình tiên tiến và phân loại Hợp tác xã hàng năm cho phù hợp với yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.

5. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn củng cố hoạt động của Tổ hợp tác theo đúng quy định của Nghị định 151/N Đ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo chính quyền cơ sở triển khai chứng thực hợp đồng hợp tác cho Tổ hợp tác, tạo điều kiện cho các Tổ hợp tác hoạt động đúng pháp Luật và đạt hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng cao.

6. Các ngành, các cấp chủ động động phối hợp, tích cực triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2009-2015 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 của HĐND tỉnh khóa V, trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HTX, dạy nghề cho xã viên và người lao động trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hỗ trợ cho các chức danh cán bộ quản lý chủ chốt của HTX đóng bảo hiểm xã hội...

7. Hình thành tổ chức hộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, quản lý tài chính để sớm đưa Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh sớm đi vào hoạt động nhămgbổ sung thêm nguồn lực phát triển cho các HTX.

8. Xúc tiến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh giai đoạn 2010-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2011 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, kịp báo cáo cho Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương. Đồng thời các ngành liên quan chủ động phối hợp, nhanh nhạy tiếp cận các chương trình dự án của Trung ương hỗ trợ cho kinh tế tập thể để tranh thủ thêm nguồn lực phát triển.

9. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở tạo thành sức mạnh đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới để tập trung chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể hoạt động đúng pháp luật, đạt được hiệu quả kinh tế xã hội ngày càng cao.

                                                                       TM/BAN CHỈ ĐẠO

Nơi nhận:                                                       KT/TRƯỞNG BAN

- Các thành viên BCĐ KTTT tỉnh;                            PHÓ TRƯỞNG BAN

- VP Tỉnh uỷ; VP UBND tỉnh; VP HĐND tỉnh;

- VP UBMTTQ VN tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- BCĐ KTTT các Huyện, Thị xã;
- Lưu VT;

                                                            Ngô Thanh Nghị

                                                   Chủ tịch Liên minh HTX&DN
                                                                          tỉnh Quảng trị
* BCĐ KTTT tỉnh:
1. Đ/c Nguyễn Quân Chính - PCT UBND tỉnh giữ chức vụ Trưởng BCĐ KTTT thay Đ/c Nguyễn Đức Cường - CT UBND tỉnh.
2. Đ/c Ngô Thanh Nghị - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Phó BCĐ trực.

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 16
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606