Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Đăng ngày: (20-06-2008); Số lượt đọc: 681
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên minh HTX đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2556/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 8 năm 2004

Chức năng:

1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX- LHHTX- DNNQD thành viên.

2. Tuyên truyền, vận động phát triển HTX- LHHTX- DNNQD.

3. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về HTX- LHHTX- DNNQD.

4. Tư vấn, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho HTX- LHHTX- DNNQD.

5. Đại diện cho HTX- LHHTX- DNNQD trong quan hệ đối nội, đối ngoại, quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng và chính quyền nhà nước địa phương giao.

Nhiệm vụ:

1. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh tỉnh Quảng Trị có các nhiệm vụ cụ thể:

2. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế Hợp tác- HTX- DNNQD; Tập hợp ý kiến nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, đề xuất với các cấp có thẩm quyền xây dựng các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan tới kinh tế Hợp tác- HTX- DNNQD.

3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho các tổ chức kinh tế Hợp tác- HTX- LHHTX và các DNNQD thành viên.

4. Tuyên truyền vận động, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở kinh tế cá thể, tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, hình thành tổ chức- hoạt động và phát triển các loại hình kinh tế Hợp tác- HTX- DNNQD thuộc các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

5. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm điển hình tiên tiến và tổ chức phong trào thi đua trong các tổ chức kinh tế HTX & DNNQD.

6. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn quản lý - KHKT cho đội ngũ cán bộ quản lý; Tổ chức dạy nghề cho người lao động trong các LHHTX- HTX- DNNQD.

7. Tổ chức hoạt động Tư vấn- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ, hợp tác liên doanh liên kết, cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan Tổ chức- Hoạt động của các LHHTX- HTX- DNNQD. (tư vấn pháp lý, đầu tư ứng dụng KHKT, chuyển giao công nghệ, Thông tin- Tư vấn- tài chính tín dụng, thị trường, việc làm và các lĩnh vực liên quan khác)

8. Đại diện tham gia tiếp cận và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân, kinh tế và xã hội trong và ngoài nước để tạo nguồn lực tác động hỗ trợ phát triển cho các LHHTX- HTX- DNNQD. Tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ khác của Nhà nước, tổ chức và cá nhân đối với LHHTX- HTX- DNNQD.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh giao.

Quyền hạn:

1. Được tham gia góp ý kiến xây dựng chủ trương chính sách có liên quan đi đến công tác tổ chức- hoạt động- phát triển kinh tế Hợp tác- HTX- DNNQD; Được tham gia đề xuất với tỉnh trong các chương trình, dự án vay vốn đầu tư sản xuất- kinh doanh- dịch vụ, giải quyết việc làm, khoa học công nghệ, quỹ đào tạo của Nhà nước đến kinh tế NQD để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Được quan hệ bình đẳng trong việc phối hợp với các ngành và các địa phương, cơ sở để tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn giúp đỡ các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX, LHHTX, DNNQD thực hiện đúng chính sách pháp luật hiện hành.

3. Được tham dự các cuộc hội nghị (của tỉnh, ngành và địa phương, cơ sở) có liên quan tổ chức hoạt động của Liên minh trong lĩnh vực kinh tế- xã hội của địa phương.

4. Có quyền đề nghị các cơ sở HTX, LHHTX, DNNQD trên địa bàn tỉnh cung cấp tình hình, số liệu cần thiết về các hoạt động sản xuất- kinh doanh- dịch vụ của đơn vị mình khi có yêu cầu của cấp trên.

5. Được làm thành viên của UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, tham gia hoạt động Mặt trận đoàn thể trong lĩnh vực kinh tế- xã hội liên quan.

6. Xét khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, đơn vị trực thuộc, CBCNV Văn phòng Liên minh tỉnh; Xét duyệt và đề nghị cấp trên, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua của các tổ chức kinh tế Hợp tác- HTX- DNNQD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 40
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606