I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG TRỊ

1. Chức năng:

1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ TDND; thu thập tổng hợp, nghiên cứu những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể để phản ánh, kiến nghị với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước giúp đỡ, tháo gỡ, hỗ trợ.

2. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; vận động, hướng dẫn phát triển tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

3. Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.

4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế, pháp luật, lý luận chính trị cho đội ngủ cán bộ tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND, dạy nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND, làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình dự án, các nguồn tài chính trong nước và quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

5. Đại diện cho tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND trong quan hệ đối nội, đối ngoại; xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động đối với các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó.

2. Nhiệm vụ:

1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; tổ chức thu thập, tổng hợp nghiên cứu những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể để phản ảnh, kiến nghị với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ, hỗ trợ cho tổ hợp tác HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; tuyên truyền vận động, hướng dẫn phát triển tổ hợp tác HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND; vận động xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến để phổ biến nhân rộng, tổ chức phát động và nuôi dưỡng các phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế tập thể, phát hiện những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị cấp có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng.

3. Tổ chức hoạt động tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND; làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các nguồn tài chính trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy định của pháp luật.

Tổ chức hoặc liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế, pháp luật và lý luận chính trị cho đội ngủ cán bộ quản lý tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và dạy nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; phối hợp triển khai thực thi các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và địa phương ban hành; tổ chức hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển của tổ chức Liên minh và hỗ trợ cho các thành viên Liên minh HTX.

4. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các lý tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

5. Đại diện cho các lý tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND trong quan hệ đối nội, đối ngoại; thường xuyên xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động với các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy phạm pháp luật.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh giao. 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

2.1. Văn phòng hành chính tổng hợp:

1. Tổ chức thực hiện công tác văn thư – lưu trữ. Cụ thể:

- Bảo quản, sử dụng khuôn dấu và các văn bản liên quan đến khuôn dấu của cơ quan.

- Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển  giao văn bản đến cho các Ban và cá nhân theo ý kiến phê chuẩn của Thủ trưởng.

- Kiểm tra hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày; ghi sổ ngày tháng; đóng dấu mức dộ khẩn, mật; quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

- Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán:

Theo dõi, quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo đúng các quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; quản lý mọi nguồn thu, khoản chi phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan. Lập thủ tục đề nghị thanh lý tài sản hết giá trị sử dụng, tài sản hư hỏng theo đúng quy định hiện hành.

3. Tổ chức thực hiện công tác quản trị hành chính:

- Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ viên chức của cơ quan.

- Giúp Thường trực theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết, xử lý văn bản đến.

- Tham mưu, đề xuất với Thường trực về việc tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ; Luân chuyển bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị trực thuộc; Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức của cơ quan;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về chế độ làm việc. Quản lý và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động trong cơ quan;

- Theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ và quy chế làm việc trong nội bộ cơ quan;

4. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại:

- Thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp, hướng dẫn và quản lý khách đến liên hệ công tác tại cơ quan; đặt mua và tiếp nhận báo chí … theo quy định của Thường trực.

- Phối hợp với các Ban chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ tốt cho các Hội nghị, các cuộc họp…. Ghi chép nội dung các phiên họp, các buổi làm việc của BCH, Ban thường vụ, thường trực và các buổi họp của cơ quan;

5. Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp:

- Thống kê, tổng hợp, nắm bắt tình hình; tham mưu cho Thường trực thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất; xây dựng các báo cáo sơ tổng kết thường kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;

- Phối hợp với các Ban, đơn vị tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Liên minh HTX tỉnh và của cơ quan bao gồm: Chương trình năm, quý, tháng…. Và bố trí, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần của cơ quan. Giúp thường trực, theo dõi, đôn đốc các Ban, đơn vị thực hiện kế hoạch đã được thông qua;

6. Tổ chức, sắp xếp, bố trí nơi làm việc, phòng họp, hội trường, phương tiện công tác của viên chức; chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự, vệ sinh và các công việc nội vụ khác của cơ quan;

7. Quản lý, sử dụng xe ô tô con theo đúng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh;

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực giao.

2.2. Ban Chính sách phong trào - Kiểm tra:

1. Tham mưu, hướng dẫn về nội dung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế tập thể và HTX, các văn bản pháp luật khác có liên quan đã được ban hành. Hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện Luật HTX và điều lệ liên minh HTX tỉnh; tham mưu cho Thường trực, UBKT Liên minh  HTX tỉnh tổ chức tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết đại hội Liên minh HTX tỉnh, Nghị quyết Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh; tham mưu cho Thường trực trong việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh; tiếp nhận, xem xét và tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các thành viên và các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh; thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của HTX, Liên hiệp HTX và các thành viên theo quy định của Pháp luật; nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với các cơ quan nhà nước liên quan sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX;

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu đường lối phát triển kinh tế hợp tác, HTX của Đảng, Nhà nước và những kết quả đạt được trong các mặt hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và của cơ sở kinh tế hợp tác, HTX; thông tin, hướng dẫn về nội dung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế tập thể và HTX, các văn bản pháp luật khác có liên quan đã được ban hành. Phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các văn bản chính sách, pháp luật đối với HTX;

3. Tham gia thẩm định, đánh giá việc thành lập hoặc giải thể các Hợp tác xã, tuyên truyền vận động phát triển thành viên chính thức và thành viên liên kết;

4. Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình phát triển của kinh tế tập thể trên tất cả các ngành, lĩnh vực và địa bàn trong tỉnh; nghiên cứu xây dựng và tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; 5. Nghiên cứu, tổng kết, xây dựng và đề xuất các giải pháp phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX, Liên hiệp HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn; thông tin, hướng dẫn và phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX phù hợp với luật HTX; tổng  kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến;

6. Tham mưu, giúp Thường trực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng; xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua – khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các phong trào thi đua;

7. Tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề và thi đua thường xuyên. Phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến. Theo dõi, thẩm định và tham mưu xét công nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng bảo đảm trung thực, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của Luật Thi đua Khen thưởng. Chuẩn bị nội dung, tham mưu tổ chức các cuộc họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng;

8. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cơ quan. Hướng dẫn các Ban bình xét thi đua hàng năm.

9. Thống kê, tổng hợp, nắm bắt tình hình chung về phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Thường trực chỉ đạo điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh. Tham mưu cho Thường trực thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất; xây dựng các báo cáo sơ tổng kết thường kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do thường trực giao.

2.3. Trung tâm dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ HTX và doanh nghiệp:

1. Tư vấn, hướng dẫn xây dựng các mô hình HTX kiểu mới, tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, xây dựng dự án đổi mới máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.

2. Tổ chức triên khai các hoạt động tư vấn cho kinh tế tập thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ như: Cung cấp thông tin, thiết bị, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án đổi mới HTX, xúc tiến hợp tác thương mại, liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án theo kế hoạch của Trung ương, địa phương và tổ chức phi chính phủ.

3. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, giới thiệu, trưng bày, quảng cáo sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn lập các dự án vay vốn; tư vấn về nghiệp vụ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tin học, quản lý tài chính trong HTX và các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX. Cung ứng các dịch vụ nhằm hỗ trợ HTX, doanh nghiệp phát triển SXKD.

5. Chủ động tìm kiếm, tiếp cận các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam, các bộ ngành liên quan và các sở, ban ngành, đoàn thể ở địa phương để tìm kiếm, vận động, khai thác các nguồn lực hỗ trợ HTX (trọng tâm là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng các mô hình trình diễn v.v.). Tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng cam kết với nhà tài trợ các hoạt động của dự án đã được phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với các bộ phận, CBVC cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ các HTX, THT thành viên. Chủ trì phối hợp các bộ phận biên tập bản tin kinh tế hợp tác và trang website của Liên minh.

6. Thực hiện một số nhiệm vục khác do thường trực giao.

2.4 Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã:

1. Tổ chức điều hành các hoạt động của Quỹ đúng với Điều lệ Quỹ và các quy chế, quy định của Hội đồng quản lý Quỹ. Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn các HTX thành viên Quỹ xây dựng dự án, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính khả thi, hiệu quả; tổ chức thẩm định chặt chẽ, đúng quy trình để sớm quyết định cho vay và giải ngân vốn.

3. Tuyên truyền, vận động phát triển thành viên quỹ.

4. Lập báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo tài chính và kế hoạch tài chính hàng năm trình Hội đồng quản lý Quỹ và lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện thẩm định cho vay, theo dõi, quản lý nợ và quản lý tài chính, kế toán của Quỹ.

6. Thực hiện một số nhiệm vục khác do thường trực giao.

Các bài viết khác

 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 22
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606