CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG TRỊ

1. Chức năng:

1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ TDND; thu thập tổng hợp, nghiên cứu những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể để phản ánh, kiến nghị với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước giúp đỡ, tháo gỡ, hỗ trợ.

2. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; vận động, hướng dẫn phát triển tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

3. Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.

4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế, pháp luật, lý luận chính trị cho đội ngủ cán bộ tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND, dạy nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND, làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình dự án, các nguồn tài chính trong nước và quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

5. Đại diện cho tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND trong quan hệ đối nội, đối ngoại; xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động đối với các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó.

2. Nhiệm vụ:

1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; tổ chức thu thập, tổng hợp nghiên cứu những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể để phản ảnh, kiến nghị với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ, hỗ trợ cho tổ hợp tác HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; tuyên truyền vận động, hướng dẫn phát triển tổ hợp tác HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND; vận động xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến để phổ biến nhân rộng, tổ chức phát động và nuôi dưỡng các phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế tập thể, phát hiện những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị cấp có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng.

3. Tổ chức hoạt động tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND; làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các nguồn tài chính trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy định của pháp luật.

Tổ chức hoặc liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế, pháp luật và lý luận chính trị cho đội ngủ cán bộ quản lý tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và dạy nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; phối hợp triển khai thực thi các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và địa phương ban hành; tổ chức hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển của tổ chức Liên minh và hỗ trợ cho các thành viên Liên minh HTX.

4. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các lý tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

5. Đại diện cho các lý tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND trong quan hệ đối nội, đối ngoại; thường xuyên xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động với các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy phạm pháp luật.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh giao.

 

Các bài viết khác

 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 148
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606