Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng:

1. Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ TDND; thu thập tổng hợp, nghiên cứu những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể để phản ánh, kiến nghị với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước giúp đỡ, tháo gỡ, hỗ trợ.


2. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; vận động, hướng dẫn phát triển Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.


3. Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.

4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế, pháp luật, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND; dạy nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kính tế tập thể;  tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TNND; làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình dự án, các nguồn tài chính trong nước và quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

 

5. Đại diện cho Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND trong quan hệ đối nội, đối ngoại, thường xuyên xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động với các tổ chức trong nước và quốc tế, quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy định của pháp luật. 


6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.


  
Nhiệm vụ:

1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; tổ chức thu thập, tổng hợp, nghiên cứu những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể để phản ảnh, kiến nghị với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ, hỗ trợ cho Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.


2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; tuyên truyền vận động, hướng dẫn phát triển Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TNDN; vận động xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến để phổ biến, nhân rộng, tổ chức phát động và nuôi dưỡng các phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế tập thể; phát hiện những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị cấp có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng.

3. Tổ chức các hoạt động tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND; làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình dự án, các nguồn tài chính trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy định của phát luật.

Tổ chưc, liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế, pháp luật và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND; dạy nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; phối hợp triển khai thực thi các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và địa phương ban hành; Tổ chức hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển của tổ chức Liên minh HTX và hỗ trợ cho các thành viên Liên minh HTX.

4. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND.

5. Đại diện cho Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND trong quan hệ đối nội, đối ngoại, thường xuyên xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động với các tổ chức trong nước và quốc tế, quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.
 

Quyền hạn:

1. Được trực tiếp tham gia hoặc góp ý kiến vào quy hoạch, kế hoạch chiến lược, cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; được đề trình các cơ quan lãnh đạo tỉnh các đề án, chương trình dự án và các báo cáo chuyên đề khác có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và xây dựng phát triển hệ thống tổ chức Liên minh HTX.

 

2. Được quan hệ bình đẳng trong việc phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương và cơ sở để tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn giúp đỡ cho Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ  TDND trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và thực thi các chủ trương, chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước. 

 

3. Được tham dự các hội nghị của tỉnh, ngành, thành phố, huyện, thị xã và cơ sở có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể và các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Liên minh HTX tỉnh.

 

4. Được các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và phúc đáp những kiến nghị, đề xuất của Liên minh HTX tỉnh.

  

5. Được tổ chức các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của phát luật, trên cơ sở tập hợp, liên kết, hợp tác với các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND tại các địa phương trong nước và quốc tế nhằm xây dựng các mô hình trình diễn và tạo nguồn tài chính cho nhu cầu phát triển bền vững của tổ chức Liên minh HTX.

 

6. Được làm thành viên của Ủy ban mặt trận Tồ quốc Việt Nam tỉnh và tham gia ứng cử làm đại biểu của cơ quan đại diện nhân dân.

Các bài viết khác

 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 68
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606